Algemene voorwaarden

Artikel 1 Van Eldik & Van Eldik B.V. 

Van Eldik & Van Eldik Notarissen is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die tot doel heeft het uitoefenen van het notariaat. 

 

Artikel 2 KNB-lidmaatschap 

Van Eldik & Van Eldik notarissen is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht. 

 

Artikel 3 Toepassingsbereik 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Van Eldik & Van Eldik Notarissen, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde- of aanvullende opdracht en overige werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Van Eldik & Van Eldik Notarissen bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. 

 

Artikel 4 Overeenkomst van opdracht 

Onder opdracht wordt verstaan een overeenkomst in de zin van artikel (art.) 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Iedere overeenkomst van opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd, zodat toepasselijkheid van art. 7:404 BW, art. 7:407 lid 2 BW en art. 7:409 BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten 

Artikel 5 Inschakeling derden 

Van Eldik & van Eldik Notarissen is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. Er wordt getracht dit in goed overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid te doen. Van Eldik & Van Eldik Notarissen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Van Eldik & Van Eldik Notarissen eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Van Eldik & Van Eldik Notarissen voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Van Eldik & Van Eldik Notarissen gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

Artikel 6 Declaratie en betaling 

Indien aan de akte geldverkeer is verbonden, dienen het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel voor het tijdstip van passeren van de akte daarvan betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen.
In alle andere gevallen dient een nota binnen veertien dagen na verzending van de nota te worden voldaan.
Indien de opdracht langer dan een kwartaal loopt, is Van Eldik & Van Eldik Notarissen bevoegd tussentijds te declareren. Voorts is Van Eldik & Van Eldik Notarissen bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien dagen na verzending van de nota te worden voldaan.
Indien de betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim en wordt de openstaande vordering verhoogd met wettelijke rente en eventueel gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.
Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Van Eldik & Van Eldik Notarissen verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon kan worden beschouwd als (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens privéopdrachtgever. Derhalve is hij, indien er sprake is van wanbetaling door de rechtspersoon, persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, ongeacht of de nota ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
Indien er werkzaamheden worden verricht zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, is Van Eldik & Van Eldik Notarissen bevoegd de gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

Indien bij de uitvoering van de opdracht een handelen of nalaten aan de zijde van Van Eldik & Van Eldik Notarissen tot aansprakelijkheid leidt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat Van Eldik & Van Eldik Notarissen op grond van de verzekeringsvoorwaarden draagt.
De onder a. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens in het geval Van & Van Eldik Notarissen aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
De onder a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Van Eldik & Van Eldik Notarissen ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.

 

Artikel 8 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

Op de dienstverlening van Van Eldik & Van Eldik Notarissen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In het kader van deze wet heeft Van Eldik & Van Eldik Notarissen onder meer de volgende verplichtingen: 

– teneinde de identiteit van de cliënt vast te stellen en te verifiëren, dient Van Eldik & Van Eldik Notarissen een cliëntenonderzoek uit te voeren; 

– indien er zich een ongebruikelijke situatie voordoet, of er sprake is van een ongebruikelijke transactie, dient Van Eldik & Van Eldik Notarissen hiervan, zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen, melding te doen bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. 

 

Artikel 9 Klachten 

Indien de opdrachtgever klachten heeft zal hij deze kenbaar moeten maken aan Van Eldik & Van Eldik Notarissen. Wanneer daarop niet, of naar mening van de opdrachtgever niet op voldoende bevredigende wijze, wordt gereageerd kan de opdrachtgever zich wenden tot: 

– de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;  

– de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaatnotarissen; 

– de burgerlijk rechter. 

Declaratiegeschillen dienen ter beslechting te worden voorgelegd aan de voorzitter van de Ring Arnhem van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. 

 

Artikel 10 Toepasselijk recht 

Op de rechtsverhouding tussen Van Eldik & Van Eldik Notarissen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil kennis te nemen. 

 

Artikel 11 Deponering Algemene Voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09151297. 

Ga naar de inhoud