Algemene Voorwaarden en Verklaringen

Meerwerklijst registergoederen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Van Eldik & Van Eldik B.V.

Van Eldik & Van Eldik Notarissen is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die tot doel heeft het uitoefenen van het notariaat.

Artikel 2 KNB-lidmaatschap

Van Eldik & Van Eldik notarissen is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

Artikel 3 Toepassingsbereik

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Van Eldik & Van Eldik Notarissen, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde- of aanvullende opdracht en overige werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Van Eldik & Van Eldik Notarissen bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

Artikel 4 Overeenkomst van opdracht

Onder opdracht wordt verstaan een overeenkomst in de zin van art. 7:400 BW. Iedere overeenkomst van opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd, zodat toepasselijkheid van art. 7:404 BW, art. 7:407 lid 2 BW en art. 7:409 BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Artikel 5 Inschakeling derden

a. Van Eldik & van Eldik Notarissen is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. Er wordt getracht dit in goed overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid te doen. Van Eldik & Van Eldik Notarissen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Van Eldik & Van Eldik Notarissen eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

b. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Van Eldik & Van Eldik Notarissen voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Van Eldik & Van Eldik Notarissen gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

c. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 6 Declaratie en betaling

a. Indien aan de akte geldverkeer is verbonden, dienen het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel voor het tijdstip van passeren daarvan betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen.

b. In alle andere gevallen dient een nota binnen veertien dagen na verzending van de nota te worden voldaan.

c. Indien de opdracht langer dan een kwartaal loopt, is Van Eldik & Van Eldik Notarissen bevoegd tussentijds te declareren. Voorts is Van Eldik & Van Eldik Notarissen bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien dagen na verzending van de nota te worden voldaan.

d. Indien de betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim en wordt de openstaande vordering verhoogd met wettelijke rente en eventueel gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.

e. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Van Eldik & Van Eldik Notarissen verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon kan worden beschouwd als (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens privéopdrachtgever. Derhalve is hij, indien er sprake is van wanbetaling door de rechtspersoon, persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, ongeacht of de nota ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

f. Indien er werkzaamheden worden verricht zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, is Van Eldik & Van Eldik Notarissen bevoegd de gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

a. Indien bij de uitvoering van de opdracht een handelen of nalaten aan de zijde van Van Eldik & Van Eldik Notarissen tot aansprakelijkheid leidt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat Van Eldik & Van Eldik Notarissen op grond van de verzekeringsvoorwaarden draagt.

b. De onder a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens in het geval Van & Van Eldik Notarissen aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.

c. De onder a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Van Eldik & Van Eldik Notarissen ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.

Artikel 8 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Op de dienstverlening van Van Eldik & Van Eldik Notarissen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In het kader van deze wet heeft Van Eldik & Van Eldik Notarissen onder meer de volgende verplichtingen:

– teneinde de identiteit van de cliënt vast te stellen en te verifiëren, dient Van Eldik & Van Eldik Notarissen een cliëntenonderzoek uit te voeren;

– indien er zich een ongebruikelijke situatie voordoet, of er sprake is van een ongebruikelijke transactie, dient Van Eldik & Van Eldik Notarissen hiervan, zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen, melding te doen bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Artikel 9 Klachten

Indien de opdrachtgever klachten heeft zal hij deze kenbaar moeten maken aan Van Eldik & Van Eldik Notarissen. Wanneer daarop niet, of naar mening van de opdrachtgever niet op voldoende bevredigende wijze, wordt gereageerd kan de opdrachtgever zich wenden tot:

– de Koninklijke Beroepsorganisatie;

– de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaatnotarissen;

– de burgerlijk rechter.

Declaratiegeschillen dienen ter beslechting te worden voorgelegd aan de voorzitter van de Ring Arnhem van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Van Eldik & Van Eldik Notarissen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil kennis te nemen.

Artikel 11 Deponering Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09151297.

Herkomst gelden

Als notaris kantoor zijn wij betrokken bij vele transacties welke te maken hebben met registergoederen.
Het betreft onder andere: leveringen (aankoop en verkoop van woningen), hypotheken (oversluiten of een hogere inschrijving), verdelingen (het verdelen van de woning als cliënten uit elkaar gaan of zijn).

Bij deze zaken dienen de cliënten vaak een bedrag bij te betalen.
Op basis van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) dienen wij tegenwoordig op te vragen bij de cliënt(en) de herkomst van de gelden. We dienen te veriferen of het bedrag daadwerkelijk van de eigen bankrekening gestort wordt. Indien dit niet het geval is, dienen wij het bedrag terug te storten naar betreffende rekening. U dient te zorgen dat het te betalen bedrag van uw eigen rekening afkomstig is.

Dient u een bedrag van €20.000,00 of meer te voldoen? Wij sturen bij het versturen van de nota van afrekening en een vragenformulier waarop een aantal keuzemogelijkheden opstaan vermeld. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en tijdig te retourneren voordat de akte(n) passeert(eren).

Sinds begin 2020 is dit de nieuwe wetgeving van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Meldingsplicht

Notarissen mogen op basis van hun beroepsregels vanaf 1 mei 2019 geen contante bedragen aannemen of uitbetalen boven €2.500,00. Op grond van de Wwft Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) geldt voor de notaris de verplichting contante betalingen te melden bij de FIU-Nederland.
Met ingang van 25 juli 2018 geldt deze meldingsplicht voor contante betalingen van €10.000,00 of meer, aan of door de notaris. Gezien het verbod in de beroepsregels zullen contante betalingen boven €2.500,00 in principe niet voorkomen.
De meldingsplicht geldt echter ook als de cliënt(en) de contanten op een  rekening van de notaris stort. Ook bancaire overmakingen aan deze derdenrekening moeten gemeld worden. Evenals de door de cliënt(en) voorgenomen betalingen aan de notaris of gewenste uitbetalingen van €10.000,00 of meer die niet worden uitgevoerd vallen onder de meldingsplicht.

De notaris heeft geen meldingsplicht als eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De Wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transacties onder de wettelijke regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht eventuele ongebruikelijke transacties als in de wet bedoeld bij de FUI-Nederland te melden. Het is wettelijk niet toegestaan voor de notaris om zijn cliënt(en) van een melding op de hoogte te stellen.

Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

Van Eldik & Van Eldik notarissen past de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), toe op de volgende zaken:

 • Zaken in de onroerend goed praktijk;
 • Zaken in de ondernemingsrechtpraktijk;
 • Beheren van effecten, munten, biljetten of andere waarden in het kader van een nalatenschap;
 • Beheren van gelden of andere waarden als bewindvoerder;
 • Verzorgen van belastingaangiften

De Wwft wordt niet toegepast in familierechtzaken (bijvoorbeeld het opstellen van testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst)

Op grond van de Wwft is van Eldik & van Eldik Notarissen verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek: er moet onderzoek gedaan worden naar de cliënt en de achtergrond en het doel van een beoogde transactie of zakelijke relatie. Daarmee wordt beoogd transacties tijdig als ongebruikelijk te herkennen en te voorkomen dat de dienstverlening van kantoor wordt misbruikt voor witwassen en financiering van terrorisme.

Dat de Wwft van toepassing is op onze werkzaamheden betekent voor u dat uw identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs geverifieerd dient te worden.

PEP

Naast de verplichte identificatieplicht dienen  wij vast te stellen of u een politiek prominent persoon (PEP) bent.


Wie is een publiek prominent persoon (PEP)?

Een PEP is een natuurlijk persoon die een van de volgende functies bekleedt of in de afgelopen 12 maanden heeft bekleed in Nederland of in het buitenland:

 1. -Staatshoofd, regeringsleider, (onder)minister, staatssecretaris;
 2. -Parlementslid en lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
 3. -Lid van een bestuurslichaam van een politieke partij;
 4. -Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat behoudens uitzonderlijke omstandigheden;
 5. -Lid van rekenkamer of raad van bestuur van een centrale bank;
 6. -Ambassadeur, zaakgelastigde en hoge officier van strijdkrachten;
 7. -Lid van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
 8. -(plaatsvervangend) Bestuurder en lid van raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Familielid van PEP

De volgende familieleden van een publiek prominent persoon worden ook als PEP aangemerkt:

 1. De echtgenoot of soortgelijke partner van de PEP;
 2. Kind en echtgenoot van een kind (of soortgelijke partner) van de PEP
 3. Vader of moeder van de PEP.

Nauwe zakelijke band met van PEP

Heeft u een nauwe zakelijke band met (een rechtspersoon ten behoeve van) een publiek prominent persoon, dan wordt u ook aangemerkt als een PEP.

Waarom nodig? 

Publiek prominente personen bekleden een functie waarin zij extra vatbaar zijn voor corruptie. Als notaris zijn wij daarom wettelijk verplicht om te onderzoeken of een cliënt een publiek prominent persoon is. Als dat zo is, dan is er verscherpt toezicht vereist. Deze verplichting voor de notaris komt voort uit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

UBO

Is een cliënt een rechtspersoon dan dient de achterliggende belanghebbende/natuurlijk persoon die kort gezegd uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over cliënt-rechtspersoon te worden vastgesteld (de UBO)


Wat is een UBO?

De afkorting staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, oftewel de Uiteindelijk Belanghebbende. Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die direct of indirect:

 • Een belang heeft van minstens 25% in het kapitaal van de rechtspersoon, of
 • Minstens 25% van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering, of
 • Begunstigde is van minstens 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

Een rechtspersoon kan meer dan één Uiteindelijk Belanghebbende hebben.

Wat wordt hier onder belang verstaan:

 • Kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten;
 • Stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;
 • Feitelijke zeggenschap;
 • Bij een stichting of trust: het recht op uitkering van het vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen.

Wat is een direct belang:

Een belang rechtstreeks in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.

Wat is een indirect belang:

Een natuurlijk persoon die via een andere rechtspersoon belang heeft in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.

Is er geen Uiteindelijk Belanghebbende?

Benoem dan een Pseudo-Uiteindelijk Belanghebbende. Dit is een natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend persoon van de cliënt. Bijvoorbeeld een statutair bestuurder.

Waarom nodig?

Om te voorkomen dat natuurlijke personen, met kwade bedoelingen, zoals het witwassen van geld of financieren van terrorisme, zich kunnen verschuilen achter een rechtspersoon zijn wij verplicht om de identiteit van iedere UBO vast te leggen. Deze verplichting komt voort uit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

UBO-verklaringen

Top