Schenken of toch lenen?

Wilt u uw kind, broer, zus, neef, nicht of goede vriend financieel te hulp schieten? Dan bestaan daar vele mogelijkheden voor. Hoewel een geldbedrag heel makkelijk is gestort op de bankrekening van de gelukkige, doet u er toch goed aan om na te denken over hoe u een en ander inkleedt. In deze blogpost een summier overzicht van de verscheidende opties die u heeft als u in een gulle bui bent.

Schenken is een prachtig iets: u kunt iemand zonder slag of stoot een geldbedrag in de schoot werpen, no strings attached…toch? Helaas is dit niet helemaal waar. Hoewel u iedereen zomaar geld kan toestoppen, zal deze persoon wel schenkbelasting verschuldigd zijn (tenzij u besluit te schenken aan de koning(in), een overheidsinstelling of een ANBI-stichting). Gelukkig heeft de wetgever ook begrepen dat dit ontzettend vervelend is en zijn daarom bepaalde tariefvrijstellingen voor bepaalde schenkingen in het leven geroepen. Zo mag een ouder jaarlijks aan ieder van zijn of haar kinderen een bedrag van €5.515,00 (2020) belastingvrij schenken. Voorts kan dit bedrag voor kinderen tussen de 18 en 40 eenmalig verhoogd worden naar één van deze opties (cijfers 2020):

– €26.457,00, zonder verdere voorwaarden;

– €55.115,00, onder voorwaarde dat dit gebruikt wordt voor een dure studie of beroepsopleiding;

– €103.643,00, onder voorwaarde dat dit gebruikt wordt voor de financiering van (zaken omtrent) een eigen woning (NB: dit bedrag kan ook aan anderen dan aan kinderen geschonken worden, zolang maar aan de leeftijdseis voldaan wordt).

Mochten de vrijstellingen onverhoopt niet voldoende soelaas bieden (de algemene vrijstelling bedraagt immers slechts €2.208,00 (2020)), dan bedraagt het belastingtarief voor fiscale partners en afstammelingen in de rechte lijn tot een bedrag van €126.722,00 10%. Alles daarboven wordt voor deze groep belast met 20%. NB: kleinkinderen zijn weliswaar afstammelingen in de rechte lijn, maar toch is voor deze groep een ander tarief van toepassing, te weten respectievelijk 18% en 36%. Voor alle overige begiftigden is een tarief van respectievelijk 30% en 40% verschuldigd!

Lenen kan een aantrekkelijk alternatief zijn, omdat u daarmee familieleden of goede vrienden te hulp kunt schieten zonder dat het u geld hoeft te kosten. Hierbij is het belangrijk dat u erop let dat het afgesproken rentepercentage niet te laag is. Een renteloze lening wordt namelijk gezien als een schenking wanneer deze niet direct opeisbaar is. Het is verstandig om een marktconform of zakelijk rentepercentage te kiezen, afhankelijk van het soort lening u wilt verstrekken. Doet u dit niet, dan ziet de fiscus het bedrag tussen het gekozen rentepercentage en het marktconforme of zakelijke rentepercentage als een schenking.

Een denkbare lening is de ‘familiebanklening’. Hierbij lenen (veelal) de ouders een bedrag ter financiering van een eigen woning aan een kind. Als deze lening aan bepaalde voorwaarden voldoet, is het afgesproken rentepercentage aftrekbaar, net zoals hypotheekrenteaftrek! Wanneer u dan ook nog wilt voorkomen dat uw kind de rente moet betalen, kunt u het bedrag terug schenken. Let op: er moet wel eerst écht betaald worden (kwijtschelden mag dus niet). Anders voldoet de begunstigde niet aan het vereiste dat de rente ook daadwerkelijk betaald wordt.

Ook is het mogelijk om een gewone lening te verstrekken, wederom tegen een gangbaar rentepercentage. Dit kan een aantrekkelijk alternatief voor een grotere schenking zijn wanneer de grote vrijstellingen niet (meer) van toepassing zijn; u kunt namelijk jaarlijks de lening voor een deel (de kleine schenkingsvrijstelling) kwijtschelden zonder dat belasting verschuldigd is. Dit kan handig zijn wanneer u – zonder beroep te kunnen doen op de grote vrijstellingen – toch een groot bedrag belastingvrij ter beschikking van de begunstigde wilt stellen. Uiteraard moet een dergelijke lening ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een notaris kan u hierbij adviseren en u helpen met alles goed op papier te zetten.

In deze blogpost heeft u een summier overzicht gekregen van de mogelijkheden om anderen financieel te hulp te schieten. Mocht u hierin hulp of advies behoeven, nodigen wij u van harte uit op ons kantoor om een en ander eens rustig door te spreken.

Ga naar de inhoud